ÖRKÉNY SZÍNHÁZ
Online jegy vásárlás

Színházunkban üzemelő vendéglátó­ipari egységek bérletére vonatkozó pályázati felhívás

Az Örkény István Színházban üzemelő vendéglátó­ipari egységek (büfék) bérletére (üzemeltetésére és hasznosítására) vonatkozó pályázati felhívás

2016. július 06.

Preambulum

A jelen pályázat célja a Örkény István Színház Nonprofit Kft. kezelésében lévő büfék bérbeadása, illetve üzemeltetési és hasznosítási jogának ideiglenes, határozott időre történő átengedése.

Az egység alapvető feladata az Örkény István Színház közönségének és személyzetének a kiszolgálása.

Alapvető funkciói:

Az előadások előtt és alatt a színházi büfé biztosítása, a közönség kiszolgálása.
Az előadások és próba időszak alatt büfé biztosítása, a személyzet ellátása.
1. Pályázati felhívás tárgya

Az Örkény István Színház Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kiíró) használatában, és a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő, természetben Budapesten, az Örkény István Színház területén található vendéglátó­ipari egység (büfé) üzemeltetése.
2. Pályázat főbb paraméterei

A jogviszony kezdete: 2016. augusztus 22.

A jogviszony vége: 2018. június 30.

Nyitvatartás: A Színház próba­ és előadásrendjéhez igazodva

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 25­én 12:00 óra

A pályázat benyújtásának helye: 1075 Budapest, Madách Imre tér 7. II./3, az  Örkény István Színház Nonprofit Kft. gazdasági igazgatóság titkársága

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban, külön­külön zárt borítékban kell benyújtani.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2016. augusztus 01­ig.

Az elbírálás szempontja: Az összességében legelőnyösebb ajánlat, a pályázati dokumentációban ismertetendő szempontok szerint.

A pályázat egyfordulós, nyilvános eljárás.


A pályázattal kapcsolatban kérdéseket a ​hd@orkenyszinhaz.hu​ címen lehet feltenni.3. Pályázati feltételek


● 3.1. Általános feltételek
A pályázaton részt vehet bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely átlátható szervezet és megfelel a pályázati feltételeknek és elfogadja a pályázati felhívásban foglalt feltételeket.


● 3.2. Ajánlati biztosíték

Az ajánlati biztosíték összege 1.000.000 Ft, azaz Egymillió forint. Az Ajánlati biztosíték akkor teakinthető teljesítettnek, ha az összeg a pályázat benyújtási határidejéig az Ajánlatkérő bankszámláján jóváírásra került.

Utalási adatok: Örkény István Színház Nonprofit Kft. 10918001­00000115­53130003 számú bankszámlaszáma. A közlemény rovatban kérjük, szíveskedjenek feltüntetni: „Ajánlati biztosíték Büfé pályázathoz” A pályázati biztosíték az eredménytelenül pályázók részére a pályázat eredményének kihirdetését kővető 8 napon belül visszautalásra kerül.


● 3.3. Garanciális feltételek

A nyertes Pályázó a szerződés aláírásától számított 10 munkanapon belül köteles az ajánlati biztosíték összegét kiegészíteni az ajánlatában szereplő bérleti (üzemeltetési) díj 3 havi összegének megfelelő összegre, amennyiben ez az összeg az ajánlati biztosíték összegénél nagyobb. Az óvadék teljes összegének a Kiíró számláján történő rendelkezésre állása, a szerződés hatálybalépésének feltétele.


● 3.4. Szakmai alkalmassági feltétel

A szakmai alkalmasság a következő módon igazolható: A Pályázó csatoljon be minimum 200 főt befogadó kulturális létesítményben (pl. színház, hangversenyterem, művelődési intézmény) üzemelő büfé üzemeltetéséről szóló referencianyilatkozatot.

A nyilatkozat tartalmazza a referenciaként megnevezett hely nevét, címét, valamint azt, hogy mettől­meddig üzemeltette a Pályázó a vendéglátó­ipari egységet.


● Alkalmasság minimum követelményei:

A Pályázó szakmailag alkalmatlan, ha: nem rendelkezik legalább 1 db referenciával, mely minimum 200 főt befogadó kulturális létesítményben működő büfé 2 éven keresztül történő üzemeltetésére vonatkozik.


● 3.5. Pénzügyi, gazdasági alkalmassági feltételek

A pénzügyi, gazdasági alkalmasság a Pályázók választása szerint a következő módok egyikével igazolható:

a) A Pályázó csatoljon be egy nyilatkozatot az előző 2 gazdasági év (2015., 2014.,) mérleg szerinti eredményéről.
b) A Pályázó csatoljon be valamennyi bankszámlájára vonatkozó, a pályázat benyújtási határidejéhez képest 30 napnál nem régebbi

bankinformációt a következő tartalommal:

­ mióta vezeti a bank a számláját,
­ a számlán sorbanállás előfordult­e, és ha igen mekkora összegben és mennyi ideig.


● Alkalmasság minimum követelményei:

A Pályázó pénzügyileg, gazdaságilag alkalmatlan, ha:

a) az előző 2 gazdasági év (2015., 2014.) közül mindkét évben a mérleg szerinti eredménye negatív volt vagy

b) ha a számlavezető pénzintézettől származó nyilatkozat alapján bármely számláján a pályázat beadását megelőző 12 hónapban 30 napnál hosszabb és 1 millió forintnál nagyobb sorbanálló tétele előfordult.


● 3.6. A pályázat érvényességi követelményei

Érvényes pályázatot az a Pályázó nyújthat be, aki a pályázati kiírás mellékletét képező szerződéstervezetben foglalt feltételeket vállalja, és annak megfelelő pályázatot ad le, és megfelel a 3.1.­3.5. pontban foglalt pályázati követelményeknek.

Közös ajánlattétel esetén, a közös ajánlattevők csatolják be az együttműködésük részletes szabályozását tartalmazó megállapodást, valamint nyilatkozni kötelesek, hogy a teljesítésért egyetemleges felelősségvállalással tartoznak.

A késve érkezett pályázatokat Kiíró felbontás nélkül érvénytelennek nyilvánítja.


● 3.7. Kizáró okok:

A pályázaton nem vehet részt, illetve kizárásra kerül az olyan Pályázó, akinek 30 napnál régebbi adótartozása vagy bármely tartozása van a Főváros Önkormányzata, a helyi adóhatóság, illetve a központi adóhatóság, a NAV felé, kivéve, ha a tartozás megfizetésére az adóhatóságtól halasztást kapott, illetve részletfizetésben állapodtak meg.

A Pályázó nem állhat végelszámolás, felszámolás, vagy csődeljárás alatt.

Szintén kizárásra kerül a pályázatból az a Pályázó, akinek a Kiíró Örkény István Színház Nonprofit Kft. felé 30 napnál régebbi tartozása áll fenn. A tartozás hiányát külön igazolni nem szükséges, azt a kiíró ellenőrzi a könyvelési adatai között.
4. Csatolandó igazolások és nyilatkozatok:​.

Pályázó csatolja be a pályázat aláírójának ­ aki egyben a cégképviseletre is jogosult ­ aláírási címpéldányát.

Az önkormányzati adótartozás fenn nem állásásról Pályázó csatoljon be egy nyilatkozatot.

A központi adóhatóság (NAV) felé meglévő adótartózás fenn nem állásáról Pályázó csatoljon be nyilatkozatot.

Pályázó csatolja be nyilatkozatát, hogy a pályázati kiírásban szereplő feltételeket maradéktalanul elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Pályázó csatolja be a 2016­2017. évre vonatkozó üzleti tervét az alábbiak ismertetésével:

       o Az üzleti terv tartalmazza a Pályázó által beszerelendő konyhatechnológiai eszközök, gépek, berendezések, és a vendéglátáshoz szükséges felszerelések, szervízkészletek, üzletberendezések ismertetését.
       o Az üzleti terv tartalmazza az vendéglátó­ipari egység működésével kapcsolatos cash­flow tervet.
       o Az üzleti terv tartalmazza a foglalkoztatásra vonatkozó adatokat, a kiszolgáló személyzet tervezett létszámát. A létszámtervnél vegye figyelembe a Színház működési rendjét, igényét.
       o Az üzleti tervhez csatolni kell a nézőtéri és a művészbüfé étel­ és italkínálatát, részletezni kell az étel­ és italkínálat tervezett kiskereskedelmi árát, valamint azt, hogy a felsorolt árakat milyen időközönként, mely tényezők figyelembevételével, milyen árképzési technikával fogja módosítani, illetve milyen speciális árkedvezményeket tervez a színház dolgozóinak és a fellépő művészeknek, valamint az intézmény rendezvényeihez, catering­szolgáltatásokhoz.
5. A működéssel kapcsolatos feltételek

5.1. Pályázónak vállalnia kell az Örkény István Színház előadásaihoz, próbáihoz igazodóan az ún. színész büfé üzemeltetését. A szükséges üzemeltetés idejéről Kiíró 72 órával megelőzően értesíti az üzemeltetőt. Az igényelt minimális választék: üdítőital, kávé, szendvics, friss saláták, pékáru.

5.2. Pályázónak biztosítania kell az Örkény István Színház előadásaihoz igazodóan az ún. közönségforgalmi büfé üzemeltetését az előadások kezdete előtt 1 órával, az előadások végéig.

5.3. A Pályázónak vállalnia kell, hogy a működése során tekintettel lesz az Örkény István Színház által képviselt művészeti szempontokra.

5.4. A Pályázónak vállalnia kell, hogy együttműködik a Kiíróval, annak marketing és PR feladatainak kivitelezése során.

5.5. Pályázónak vállalnia kell a büféknek a jelen szerződésben foglalt feltételek és a hatályos jogszabályok, a higiéniai és egészségügyi előírásokban szereplő követelmények maradéktalan betartása mellett történő üzemeltetését, a tisztaság fenntartását az általa használt területeken és berendezési (asztalok, székek), felszerelési tárgyakon.

5.6. Pályázónak gondoskodnia kell az üzemeltetéshez szükséges valamennyi hatósági engedély megszerzéséről.

5.7. Pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy az általa biztosított minőséget folyamatosan szinten tartja, javítja. Ennek biztosítása érdekében arra törekszik, hogy a beszállító partnerei megválasztásakor az ár­értékarányt figyelembe vegye, s ezáltal a vevőkör által igényelt termékeket a legkedvezőbb áron szerezze be.

5.8. Pályázó köteles megfelelő képzettséggel rendelkező alkalmazottakat foglalkoztatni, garantálva a minőségi vendéglátást. Köteles alkalmazottait bejelenteni, utánuk a kötelező adókat és járulékokat megfizetni. Köteles továbbá az alkalmazottak nevét, címét és elérhetőségét, telefonszámát a Színháznak megadni. Színház a személyes adatokat az adatvédelmi szabályok szerint köteles kezelni.

5.9. Pályázónak biztosítania kell alkalmazottai részére a szabályozásnak megfelelő munkavédelmi felszereléseket, a tűz­ és munkavédelmi szabályzatok oktatási anyagának megismerését.

5.10. Pályázó feladata a kizárólagosan használt területek takarítása, állagmegóvása.

5.11. Pályázó köteles a saját tulajdonát képező ingóságokra biztosítást kötni.

5.12. Pályázó köteles gondoskodni valamennyi gépről, berendezésről és fogyóeszközről (poharak, tányérok, evőeszközök stb.) Az üzemeltetés ideje alatt a foglalkoztatottak egyenruhát kötelesek viselni, melynek színeit, fazonját a Színház képviselőjével egyeztetni tartozik.

5.13. Pályázó felelősséget vállal a szerződésben rögzített kötelezettségek, valamint az egyéb, a tevékenységére vonatkozó (vendéglátásra, adózásra stb.) szabályok maradéktalan betartásáért. Amennyiben a szerződést megszegi vagy a reá irányadó szabályokat megsérti, s ebből eredően Színháznak kárt okoz, köteles azt teljes egészében megtéríteni.

5.14. A színház területére bútorokat és egyéb eszközöket csak a Színház írásos engedélyével szállíthat be.

5.15. Bármely átalakításhoz, felújításhoz, illetve beépítést igénylő eszköz beépítéséhez, üzembe helyezéséhez a Bérbeadó előzetes, írásbeli jóváhagyása szükséges látványterv alapján.

5.16. Üzemeltető a jogviszony megszűnésekor ráfordításainak megtérítésére nem tarthat igényt.

5.17. A szerződésben rögzített tevékenységtől eltérő használatra Bérlő nem jogosult. Bérlő a bérlemény használatát Bérbeadó hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem engedheti át.

5.18. Pályázónak be kell tartania és tartatnia az alkalmazottjaival a dohányzási tilalmat.

5.19. A bérbeadást követően a helyiségrészek tevékenységi profilja, a szolgáltatások módja, jellege, nyitvatartási ideje csak a kiíró hozzájárulásával változtatható meg.
6. Az üzemeltetendő vendéglátó­ipari egység leírása
A pályázattal érintett terület jelenleg is vendéglátó­ipari egységként működik. A vendéglátó­ipari egységben található valamennyi berendezés, eszköz, gép a jelenlegi üzemeltető tulajdona. Szintén a jelenlegi üzemeltető tulajdona az üzletberendezés és a szükséges vendéglátó felszerelés, szervizkészlet. Fentieknek megfelelően a Pályázónak kalkulálnia kell a fent ismertetett eszközök biztosításával. A pályázattal érintett helyiségek: közönségforgalmi büfé színész büfé.

A Színház évadonként kb. 240 előadást tart.

Az elmúlt évadban a látogatók száma 70 ezer fő volt.

A Pályázó a vendéglátó­ipari egység berendezése előtt egyezetni köteles a Kiíró vezetőjével, és csak a hely színvonalának és szellemiségének megfelelő bútorok és berendezési tárgyak kerülhetnek elhelyezésre.

A területen reklámfelirattal ellátott tárgyakat (pl. reklámfelülettel ellátott poharak, székek stb.) elhelyezni nem szabad.
7. Bírálati szempontok
7.1. A Kiíró a pályázatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja szerint bírálja el.

Az 1. bírálati szempont a hasznosítási díj (bérleti díj) havi nettó összege.
A bérleti díj a következő évadra az előző évi inflációs rátával azonos arányban növekszik.
A bérleti díj havonta, időarányosan esedékes.

A bérleti díjat két elemből álló árként kérjük megadni:
1. Színészklub havi bérleti díja egy összegben (Ft/hó + ÁFA)
2. Nézőtéri büfé bérleti díja előadásonkénti nézőszámra vetítve
(Ft/néző/előadás + ÁFA)


A 2. bírálati szempont az üzleti terv kidolgozottsága, illetve megalapozottsága, színvonala.


7.2. Az egyes bírálati elemek esetében az adható pontszám: 1­10 között
Az 1. bírálati szempont esetében a legmagasabb hasznosítási díjat tartalmazó ajánlat a legkedvezőbb és a maximális pontszámot kapja. A többi ajánlat pontszámát a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva a fordított arányosság képlete szerint számoljuk ki.

A legmagasabb hasznosítási díjat a következőképpen számoljuk ki:
A nézőtéri büfék előadásonkénti, nézőszámra eső díját és a színészklub havi bérleti díját összeadjuk.
Az a legmagasabb hasznosítási díjat tartalmazó ajánlat, ahol a nézőszámra eső díj és a havidíj összege a legmagasabb.

A 2. bírálati szempont esetében a Kiíró egy 3 tagú szakmai bizottságot hoz létre, és a tagok a sorbarendezés módszerével rangsorolják az ajánlatokat. A legszínvonalasabb ajánlat kapja a maximális pontszámot. A Kiíró azt az

ajánlatot tekinti a legszínvonalasabbnak, amely:

kiegyensúlyozott, megalapozott cash­flow tervet tartalmaz;
a beépítésre kerülő eszközök, berendezések vonatkozásában a legszínvonalasabb megoldást kínálja;
a legszélesebb étel­ és italválasztékot kínálja;
a legjobb ár­értékarányt ajánlja;
a szolgáltatások legszélesebb körét kínálja.


7.3. Az egyes bírálati szempontokhoz tartozó súlyszámok:

1. bírálati szempont esetében: 60
2. bírálati szempont esetében: 40


7.4. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának módszere:

Az egyes bírálati szempontokra adott pontszámokat megszorozzuk a súlyszámmal és a szorzatokat összeadjuk.
Az az összességében legelőnyösebb ajánlat, amely a szorzatok összege alapján a legmagasabb pontszámot kapja.
8. Egyéb előírások:

8.1. Kiíró biztosítja a helyszín megtekintésének a lehetőségét előzetes telefonon történő egyeztetés alapján.
Az egyeztetést Herboly Domonkos gazdasági igazgatónál kell kezdeményezni a következő telefonszámon: +36 30 466­7117

8.2. Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

8.3. Az ajánlat készítésért Kiíró térítést nem fizet, annak valamennyi költsége a pályázót terheli.

8.4. Kiíró egy alkalommal biztosítja a benyújtott ajánlatok hiánypótlását. A hiánypótlás során az ajánlat értékelésre kerülő elemei (ajánlati ár és üzleti terv) nem pótolhatóak.

8.5. Kiíró tájékoztatja a Pályázókat, hogy a szerződés létrejöttének előfeltétele a tulajdonosi jogokat gyakorló Fővárosi Önkormányzat Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület­hasznosítási Bizottságának a hozzájárulása. A jóváhagyás bármely okból történő elmaradása esetén a pályázó sem kártérítési, sem kártalanítási igénnyel nem élhet.

8.6. A pályázat nyertese a szerződést személyesen köteles teljesíteni, bérleti jog nem keletkezik, további albérletbe nem adható.9. A pályázat formai követelményei

9.1. Az ajánlatokat egy eredeti és egy másolati példányban kérjük benyújtani, zárt sértetlen csomagolásban.

9.2. A csomagolás megfelel, ha az ajánlatokat nem átlátszó borítékba teszik, vagy egyéb, nem átlátszó módon becsomagolják. Ajánlatokat roncsolásmentesen, nem bontható kötésben kérjük benyújtani. A kereskedelemben kapható spirálozó és hőkötőgépek önmagukban nem elégítik ki a fenti követelményt. A fenti követelmény kielégíthető a következő módon:

Az ajánlatot zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy a Pályázó részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy, hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen.

9.3. A borítékon vagy a csomagoláson szerepeljen a Pályázó neve és címe.

9.4. A pályázatokat az alábbi tartalommal és az alábbi sorrendben kérjük benyújtani:

           ●Tartalomjegyzék oldalszámmal ellátva
           Felolvasólap (1. számú melléklet)
           ●Pénzügyi alkalmasság igazolására szolgáló dokumentumok
           ●Referencia levél/nyilatkozat
           Szakmai alkalmasság igazolására szolgáló dokumentumok
           Elfogadó nyilatkozat (2. számú melléklet)
           Aláírási címpéldány
           ●Üzleti terv


Budapest, 2016. július 06.


Mácsai Pál
ügyvezető igazgató


● 1. számú melléklet: Felolvasó lap >>>
● 2. számú melléklet: Elfogadó nyilatkozat >>>
● Üzemeltetési, hasznosítási és albérleti szerződés >>>